Crkva sv. Agneze

Medulin, crkva sv. Agneze čuva gotički drveni kip sv. Agneze s kraja 15. st.

Intenzivnim industrijskim i vojnim razvojem Pule od sredine 19. st. i Medulin mijenja izgled i način života. Na prostoru starije grobljanske crkve gradi se 1894. župna crkva sv. Agneze, a dva zvonika dodaju se 1912. uz polukružnu apsidu.

Crkva sv. Agneze

Medulin, crkva sv. Agneze čuva gotički drveni kip sv. Agneze s kraja 15. st.

Crkva Majke Božje od Zdravlja

na placi u kojoj se čuvaju vrijedan kip Majke Božje s Djetetom i reljefi retabla venecijanskog kipara Paola Campse iz 16. st.

Crkva sv. Petra apostola

Crkva sv. Petra apostola na Vrčevanu nedaleko od koje su pronađeni kasnoantički grobovi

Crkva sv. Foške

Crkva sv. Antuna Padovanskog

Crkva svetog Križa

Izrada Web aplikacije sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.